PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WYNIKI NABORU

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

na stanowisko

 

samodzielny referent

w Miejskim Przedszkolu Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko samodzielny referent 
do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1. Katarzyna Mueller - miejsce zamieszkania - Ul. Leśna 16 b, 43-190 Mikołów

 

Katowice, dnia 21.02.2019r.                    Irena Zegadło – dyrektor przedszkola

 

 


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Czas udostępnienia: 21.02.2019r.
Czas wytworzenia: 21.02.2019r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi

w Katowicach poszukuje kandydata

na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy zawodowej:

- minimum 4 lata {wykształcenie średnie),

- minimum 2 lata (wykształcenie wyższe),

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • bardzo dobrą znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
 • podstawową znajomość przepisów: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • bardzo dobrą umiejętność  obsługi komputera – środowisko Windows, Open Office, MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w programie komputerowym „Samodzielny Referent 3,0”,
 • dobrą organizację pracy, terminowość, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • rzetelność, dokładność, kreatywność,
 • doświadczenie w pracy związane z żywieniem zbiorowym,
 • ukończony kurs z zakresu żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży lub szkolenie z zakresu zasad GHP/GMP i systemu HACCP.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych,
 • zaopatrywanie przedszkola w środki czystości, sprzęt i żywność,
 • prowadzenie raportów żywieniowych i  sporządzanie rozliczeń miesięcznych 
  z wykorzystaniem programu kompu
  terowego „Samodzielny Referent 3.0”,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu zasad GHP/GMP i systemu HACCP,
 • nadzór nad magazynem / zarządzanie dostawami, prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rozliczanie opłat za przedszkole w programie ePrzedsQola,
 • obliczanie, kontrolowanie stawki żywieniowej,
 • organizacja pracy kuchni, sporządzanie jadłospisów, nadzór nad wydawaniem posiłków dla dzieci i personelu, obliczanie kaloryczności posiłków,
 • prowadzenie rejestru faktur, dokumentów wpływających do przedszkola,
 • troska o stan techniczny budynku oraz właściwe funkcjonowanie urządzeń – zgłaszanie usterek sprzętu, awarii, itp. w dziale remontów CUW, bądź w we właściwych punktach serwisowych, 
 • zakup i ewidencjonowanie odzieży roboczej zgodnie z  obowiązującą w Przedszkolu „Tabelą norm”,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i katalogów gospodarczych, aktualizowanie wywieszek inwentarzowych w pomieszczeniach,
 • prowadzenie składnicy akt zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • uczestniczenie w opracowywaniu budżetu placówki oraz jego zmian,
 • przygotowywanie  sprawozdań  (SIO, GUS, itp.).

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca  przy stanowisku komputerowym, wymagająca częstych telefonicznych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami, dostawcami, pracownikami CUW,
 • miejsce pracy – Katowice, ul. Zielonogórska 23,
 • częściowo praca w terenie (wyjazdy do Centrum Usług Wspólnych, Urzędu Miasta, inne).

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W styczniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej przedszkola https://przedszkole15.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=16
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • ważną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr 1/2019 na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent – w Miejskim Przedszkolu Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach”.
 • Dokumenty należy składać w kancelarii Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi
  w Katowicach p
  rzy ul. Zielonogórskiej 23 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00
  w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2019r.
 • Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe uwagi:

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Przedszkolu Nr 15
  z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kancelarii Miejskiego Przedszkola
  Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.               
 • Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.
 • Nabór będzie prowadzony na zasadach określonych Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, obowiązującym w Miejskim Przedszkolu Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi
  w Katowicach.
 • RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Miejskim Przedszkolu Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach dostępna jest na stronie internetowej BIP Miejskiego Przedszkola nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach https://przedszkole15.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=15

 


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Czas udostępnienia: 05.02.2019r.
Czas wytworzenia: 05.02.2019r.

 

 

I