PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole15.edupage.org

 

Data publikacji strony internetowej: 23.01.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.03.2021r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 11.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Irena Zegadło, e-mail: integracja15@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 252 5908. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach usytuowany jest przy ul. Zielonogórskiej 23. Przedszkole znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 35 im. A. Korczyńskiej.  
 2. Aby wejść do przedszkola trzeba pokonać 6 schodów, można skorzystać z podjazdu, drzwi wejściowe do przedsionka szkoły i przedszkola otwierane są ręcznie.
 3. Aby wejść do przedszkola należy skorzystać z dzwonka.
 4. Przedszkole znajduje się na jednym poziomie, brak schodów i wind.
 5. W budynku nie ma innych pochylni, platform informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 6. W pobliżu przedszkola znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 7. Możliwość wejścia z psem asystującym po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.
 8. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i  online.
 9. Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 10. Dojazd transportem publicznym od ul. Piotrowickiej ( autobus), Panewnickiej (autobus, dworzec PKP) trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku.

 

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.

2_Raport_GUS_dostepnosc.pdf