PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Zasady odpłatności określa:

Uchwała Nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018r. w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2018r. poz. 6919).

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

z dnia 26 marca 2021r. ustalenia zasad korzystania ze stołówk

Rodzic składa do dyrektora przedszkola pisemną deklarację określającą warunki pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu. 

Dyrektor informuje pisemnie rodzica o wysokości opłaty oraz o nr konta bankowego na które należy dokonywać wpłat.

1. Opłata za zakup surowców do przygotowania posiłków wynosi: 6,00 zł dziennie w tym:

  • śniadanie -         1,50 zł
  • obiad -               3,00 zł
  • podwieczorek -   1,50 zł
  • Opłata jest płatna do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie żywione.

 

2. Opłata za jedną godzinę świadczeń związanych z pobytem dziecka w przedszkolu:

  • nieodpłatnie w godzinach: 8.00 - 14.00,
  • 1,00 zł  za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem nieodpłatnym - dotyczy dzieci nie wymienionych poniżej,
  • 0,65 zł  dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest miasto Katowice,
  • dzieci zwolnione z opłaty: trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, na podstawie dokumentów wydanych przez właściową poradnię psychologiczno-pedagogiczną; dziecko 6-letnie które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne od pierwszego września w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat; dziecko realizujące projekty dofinansowane z funduszy unijnych, jęzeli z umowy o dofinansowanie projektu wynika, że utrzymanie dziecka w przedszkolu pokryte jest ze środków unijnych,
  • opłata za świadczenia związane z pobytem w przedszkolu jest płatna do 10-tego dnia miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze złożoną deklaracją i stanem faktycznym.

 

Opłata za żywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS – 21,42 zł. ( śniadanie 5,36 zł, obiad 10,71 zł, podwieczorek 5,35 zł), rodzic jest zobowiązany doręczyć niezwłocznie do przedszkola, do wglądu, aktualną decyzję MOPS.

Opłata jest wnoszona na indywidualny rachunek bankowy.

Za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki.

Nieuiszczenie należnej  opłaty skutkować będzie wszczęciem procedury dochodzenia należności publiczno-prawnych, na podsatwie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ).


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020r.
Czas wytworzenia: 23.01.2017r.