PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

KADRA I ODDZIAŁY RAMOWY HARMONOGRAM DNIA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PROGRAMY PROFILAKTYCZNE CERTYFIKATY DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

O przedszkolu

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W KATOWICACH

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na myśli Marii Montessori:

„Pomóż mi zrobić to samemu”

 

 

O NASZEJ PLACÓWCE

 

Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach jest przedszkolem publicznym.  Od 01.09.2000 r. prowadzi oddziały integracyjne.

Organ prowadzący przedszkole: MIASTO KATOWICE.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

W przedszkolu funkcjonują:

-3 grupy  integracyjne, liczące po 20 dzieci, w każdej grupie jest 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

-1 grupa specjalna licząca 4 dzieci.
W grupie  integracyjnej jednocześnie pracuje dwóch nauczycieli: ogólny i wspierający oraz pomoc nauczyciela.
Przedszkole usytuowane jest w spokojnej dzielnicy z dala od zgiełku ulicznego. Architektonicznie dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przestronne, kolorowe sale, oraz pomieszczenia do specjalistycznej pracy (gabinety psychologa, logopedy, rehabilitanta) stwarzają optymalne warunki do pracy z dziećmi.

Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, pomoc logopedy, psychologa, rehabilitanta, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapeuty.

Organizujemy i prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju.

Dzieci pracują wykorzystując bogatą bazę pomocy dydaktycznych: materiał rozwojowy do pracy metodą M. Montesorii, sprzęt do rehabilitacji SI, Salę Doświadczania Świata.

Pracujemy w oparciu o metody aktywizujące, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, Program Aktywności Knillów, Porannego Kręgu wg J. Kielina, Integrację Sensoryczną i inne.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szuka,a skryć się przed tym,       które znalazło.”

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole:

- Zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo.

- Stwarza każdemu dziecku szansę do indywidualnego rozwoju zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami.

- Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

- Stwarza warunki do aktywności dzieci, rozwoju ich bogatej wyobraźni.

- Kształtuje postawy moralne, prozdrowotne i proekologiczne.

- Stwarza dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

 

 

 

Każde dziecko ma swoje własne tempo rozwoju, za którym należy podążać. Stymulować, ukierunkowywać, ale nie popędzać, wyręczać.

Jesteśmy po to, by wspomagać, wspierać, prowadzić i inspirować.

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU                                                                                     

DZIECKO JEST:   

 • radosne,
 • ciekawe świata,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w zabawie i nauce,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • świadome zagrożeń,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • świadome własnej wartości.

 METODY PRACY

Przedszkole pracuje wg innowacji pedagogicznej Marii Montessori „ przygotowane otoczenie- dziecięcy „klucz do świata”, która determinuje naszą codzienną pracę. Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane również są  metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności , tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m.in.:

 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metoda Rudolfa Labana,
 • metoda Carla Orffa,
 • metoda Kniessów,
 • metoda Knillów,
 • Pedagogika Zabawy,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • metoda J. Cieszyńskiej,
 • metoda I. Majchrzak,
 • Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona,
 • metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 • metoda „Porannego Kręgu” czyli stymulacja polisensoryczna wg pór roku 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • cele wychowania i nauczania,
 • działania zorientowane na dziecko,
 • aktualne pory roku,
 • święta i uroczystości,
 • tradycje przedszkola.

ZASADY PEDAGOGICZNE MARII MONTESSORI

1.  Zasada swobodnego wyboru materiału. W sali przedszkolnej wszystkie materiały są zawsze dostępne, ułożone tematycznie na półkach, w zasięgu ręki dziecka. Dziecko samodzielnie podejmuje decyzję, z którym materiałem będzie pracować.

2.  Zasada swobodnego wyboru  miejsca pracy. Dziecko może pracować tam, gdzie zdecyduje i gdzie pozwalają na to granice naszego rozsądku i możliwości organizacyjnych. Oczywistym jest, że dziecko jest zawsze obserwowane przez nauczycieli.  

 3.  Zasada swobodnego wyboru  czasu pracy. Dziecko, w czasie do tego przeznaczonym, może pracować z wybranym przez siebie materiałem.

 4.  Zasada swobodnego wyboru  formy pracy. Po przeprowadzeniu lekcji indywidualnej dziecko zaczyna pracować samodzielnie. Wie, że ma prawo do pracy w ciszy, że nikt nie będzie mu przeszkadzał.  Wie także, że nikt nie będzie mu pomagał, jeśli pomoc jest niepotrzebna.

 5.Zasada porządku. Każdy przedmiot w przedszkolu ma swoje miejsce - skąd został wzięty, tam zostaje odniesiony. Podobnie - każda osoba także ma swoje miejsce i wie, co do niej należy.

6.Zasada ograniczenia. Każdy rodzaj materiału jest tylko w jednym egzemplarzu i trzeba go stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, można pracować tylko w miejscu przez siebie wybranym, nie można innym pomagać - jeśli ktoś tego nie potrzebuje, nie można innym przeszkadzać, nie można sobie przeszkadzać.

7. Zasada izolowania trudności. Budowa materiału musi być przejrzysta, ma ukazywać jeden, określony problem do rozwiązania. Pozwala to na skoncentrowanie się w czasie pracy.

8.  Zasada transferu. Dziecko „przenosi” nabyte umiejętności na otoczenie (zauważa, że może to wykorzystać w codziennym życiu).

9.  Zasada kontynuacji. Pomoce tak są budowane, że jedne są poprzedzone drugimi, uzupełniają się niejako.

10. Zasada samokontroli. Dziecko samodzielnie może stwierdzić, czy daną pracę wykonało dobrze czy źle, w którym miejscu nastąpiła pomyłka i jak ten błąd naprawić.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Jesteśmy po to, aby zapewniać warunki wychowawczo - edukacyjne i opiekuńcze poprzez wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ

Cele:

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
 • organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:

 • przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
 • zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
 • uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych.
 • badanie losów absolwentów.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

 • Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
 • Komendą Miejską Policji- bezpieczeństwo,
 • Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
 • Fundacją „Bliżej Szczęścia”,
 • Fundacją „Dr Clown”,
 • MDK Ligota,
 • Filharmonią Śląską,
 • Nadleśnictwem Katowice,
 • Stena Recycling,
 • Domem Aniołów Stróżów -Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Katowicach,
 • Rebą -Organizacją Odzysku S. A.,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • SANEPID-em,
 • Sponsorami.